Fradeling av ny eiendom

Ønsker du å fradele en ny tomt/eiendom må du søke kommunen om tillatelse. Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig.

Hvem kan søke deling av grunneiendom

 • Hjemmelshaver (tinglyst eier) - i utgangspunktet
 • Ved fradeling av sameie må alle hjemmelshavere signere
 • Søker noen på vegne av hjemmelshaver, må det foreligge fullmakt fra hjemmelshaver
 • Advokat kan signere søknad uten fullmakt
 • Ved dødsbo, må skifteattest følge søknaden – underskrift må være i samsvar med skifteattesten
 • Når et firma/en bedrift er hjemmelshaver, må søknaden signeres av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten (utskrift fra Brønnøysundregistrene). Firmaattesten må ikke være eldre enn 6 måneder og må legges ved søknaden.

Hva må være med i en søknad

 • Kart, hvor ønsket nytt grenseforløp er tegnet inn.
 • Eventuelle andre opplysninger som kan belyse saken.
 • Skjema for søknad om deling - Skjemaet finner du her.
 • Nabovarsel og kvittering for nabovarsel
 • Vedlegg – Avkjørsel tillatelse fra Statens vegvesen eller Fylkeskommune dersom tomten får avkjørsel fra fylkesveg/riksveg.

Navn og adresse på naboer fås oppgitt ved å henvende seg til kommunen.
Kommunen kan også være behjelpelig med kartvedlegg og arealberegninger.

Nyttige nettsteder der man kan finne både informasjon og verktøy til søknaden

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen blir det tatt enkel gjennomgang av saken.
Er det mangler i saken, gir vi tilbakemelding om det.

Søknad skal først saksbehandles etter Plan og bygningsloven og evt. etter Jordloven (gjelder landbrukseiendommer m.m.), før tomten kan måles opp.
Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan eller andre relevante lovverk. Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan- og bygningsloven, slik som krav til atkomstvei/avkjørsel fra offentlig vei, vann og avløp, m.m.
Uansett regler og lover kan delingstillatelse gis under dispensasjonssak.
Søker du om dispensasjon fra kravene over må du legge ved et brev med begrunnelse for hvorfor dispensasjon skal gis.
Om det viser seg nødvendig innhenter kommunen uttalelse fra andre offentlige instanser, og sørger for evt. politisk behandling.

Vedtak

Vedtaket blir sendt til søkeren med kopi til alle parter som hadde merknader til søknaden.

Klage

Delingsvedtak kan bli påklaget av alle relevante/berørte parter. Det er tre ukers klagefrist etter at vedtaket er gjort kjent.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Søker du om dispensasjon må søknaden sendes ut på høring, og da kan det ta lengre tid.
Kart- og oppmålingsavdelingen har deretter en frist på 16 uker fra godkjenningsdato til å fullføre oppmålingsforretningen. Denne fristen løper ikke i tidsrommet 1. november til 1. mai eller til eventuelle telerestriksjoner er opphørt.

Oppmålingsforretning og protokoll

Under oppmålingsforretning blir nye grenser bestemt, påvist og merket i terrenget.
Det er tre ukers klagefrist på oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller forvaltningsloven.

Matrikkelbrev

Etter oppmålingsforretningen blir det utarbeidet matrikkelbrev over den nye eiendommen.

Tinglysning

Kommunen sørger for tinglysing av nytt matrikkelbrev og nødvendige erklæringer. Så snart matrikkelbrevet blir tinglyst vil saken avsluttes og matrikkelbrev blir sendt til rekvirenten.
Vi gjør oppmerksom på at grunneier/rekvirent selv må skrive skjøte og sende den til tinglysing for at tomten skal få ny eier.

Gebyr

Det blir fakturert både gebyr for saksbehandling etter PBL., evt. etter Jordloven, oppmålingsgebyr, og tinglysingsgebyr.Gebyrregulativet til Grue kommune (PDF, 639KB)

Oppmåling av eksisterende eiendom – grensepåvisning/avklaring av eksisterende grense

Dersom du ønsker å få påvist din eksisterende grense, eller mangler du et grensemerke på din eiendom, kan du rekvirere en grensepåvisning. En grensepåvisning er en oppmålingsforrenting hvor de eksisterende grensene blir påvist sammen med naboer. Det skjer ingen endring av grensepunkt/grenselinjer i den forbindelse. Det blir slått ned offentlig godkjente grensemerker der dette ønskes, og disse blir målt inn og lagt inn i matrikkelen på nytt.

Der grensepunkter ble oppmålt før, baseres det på koordinater fra matrikkelen.

Dersom tomten aldri har vært oppmålt før skal det brukes all tilgjengelig dokumentasjon som f.e.: grensebeskrivelse/koordinater fra skylddelingsforretning, koordinater eller dimensjoner fra målebrev, dokumentasjon fra jordskifte, andre dokumenter fra kartverkets arkiv eller kommunens arkiv.

Hva må være med i en søknad?

 1. Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning - Skjemaet finner du her.
 2. Kart, hvor ønsket påvist grenseforløp er tegnet inn

Gebyr

Det blir fakturert gebyr for grensepåvisning. Gebyret er avhengig av antall av grensepunkter og om det ble gjennomført oppmåling tidligere.Gebyrregulativet til Grue kommune (PDF, 1MB)

Saksbehandlingstid

Kart- og oppmålingsavdelingen har deretter en frist på 16 uker fra godkjenningsdato til å fullføre oppmålingsforretningen. Denne fristen løper ikke i tidsrommet 1. november til 1. mai eller til eventuelle telerestriksjoner er opphørt.

Grensejustering

Grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere eiendommer som har felles grense. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives før de justeres. Ønsker du justering av dine eiendomsgrenser, må avgivereiendommens eier rekvirere oppmålingsforretning/grensejustering.

Kriteriene for å få gjennomført en grensejustering

 • Arealet for de involverte eiendommene kan økes eller reduseres med inntil 5% av den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter
 • Verdien på eiendommen som avgir grunn kan ikke reduseres med mer enn 1G.
 • Justeringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven §12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven

Hva må være med i en søknad?

 • Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning - Skjemaet finner du her.
 • Kart, hvor ønsket grenseforløp er tegnet inn.
 • Skriftlig avtale med arealregnskap mellom registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for. Avtale om grensejustering (PDF, 98KB).
 • Verdianslag for involverte eiendommer
 • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)

Saksbehandlingstid

Kart- og oppmålingsavdelingen har deretter en frist på 16 uker fra godkjenningsdato til å fullføre oppmålingsforretningen. Denne fristen løper ikke i tidsrommet 1. november til 1. mai eller til eventuelle telerestriksjoner er opphørt.

Gebyr

Det blir fakturert gebyr for grensejustering. Gebyret er avhengig av areal som skulle grensejusteres. Det nye gebyrregulativet for 2024 er under utarbeidelse, ref SAK KS085-23 i kommunestyret.

Arealoverføring

Søknadsprosessen for arealoverføring er den samme som for fradeling av eiendom. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan og bygningsloven evt. Jordloven. Ved arealoverføring er det ingen begrensninger hvor mye areal som kan overføres, lenge alle andre vilkår er oppfylt. Arealoverføring kan ikke omfatte areal som ligger som uteareal til en eierseksjon. Slike saker må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring. Når tillatelse er gitt blir saken oversendt til en landmåler.

Før oppmålingsforretning kan avholdes må

 • Eventuelle vilkår i tillatelsen være oppfylt
 • Søkerne må ha sendt inn original erklæring om arealoverføring. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift. Her ligger skjemaet: Erklæring om arealoverføring
 • Erklæring fra panthaver om pantefrafall. Hvis det må gis pantefrafall er det eier sitt ansvar å sikre at panthaver tinglyser pantefrafall

Om nødvendig må søkerne sende inn søknad om konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette avhenger av arealets størrelse og arealformål.
Les mer om egenerklæring om konsesjonsfrihet her: 
Konsesjon

Er det tinglyst urådigheter, pant eller andre pengeheftelser på avgivende eiendom, som begrenser arealoverføring må det foreligge erklæring eller slettebegjæring fra rettighetshaver/panthaver. Mer om dette befinner seg her – på kartverkets sin websiden.

Saksbehandlingstid og saksgang er identiske som ved fradeling av ny grunneiendom.

Sammenslåing av to eller flere gårds og bruksnummer

To eller flere grunneiendommer kan slås sammen dersom det er mer praktisk å ha bare en.
Skjema – krav om sammenslåing befinner seg her.
Sammenslåing er gratis, men det må kontrolleres alle tinglyste heftelser på alle eiendommer som inngår i sammenslåingen, slik at det ikke fører til prioritetskollisjon mellom rettighets- / panthavere.
Mer om dette befinner seg her.

Hva er en oppmålingsforretning?

Når kommunen har mottatt rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning, kalles alle berørte parter inn til en oppmålingsforrenting. Dette er hjemmelshaver (eier av eiendommen det gjelder), naboer som blir berørt, eventuelle kjøpere, og andre rettighetshavere. Kommunen er lovpålagt å varsle om en oppmålingsforretning skriftlig senest 14 dager før. Dersom partene er enige kan innkalling skje på annen måte. Det er ikke oppmøteplikt, men det anbefales å møte for å ivareta dine interesser.

Under oppmålingsforretning skjer følgende

 • Klarlegging og beskrivelse av grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom
 • Fremskaffelse av alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.)
 • Merking og innmåling av grenser i marka i samsvar med det som framkommer under forretningen

I etterkant av oppmålingsforretningen, vil alle parter få kopi av en protokoll som er ført under forretningen, samt matrikkelbrev (eiendomsinformasjon) for sin eiendom.
Skjøte ved eiendomsoverdragelser må partene selv anskaffe og sende inn til tinglysing. Skjøtet kan lastes ned på Kartverkets hjemmesider, men må ikke sendes til tinglysing før den nye eiendommen er tinglyst. Husk også at søknad om konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet må være ordnet før tinglysing av skjøtet kan skje.

Nyttige nettsteder der man kan finne både informasjon og verktøy til søknaden

Klage

Du kan klage på resultatet av en oppmålingsforretning, Både hjemmelshavere, naboer og andre rettighetshavere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen. Skriftlig klage sendes til kommunen, og klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller melding om føringen i matrikkelen.  Opprettholdes kommunens avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

Pris

Tjenester etter matrikkelloven er gebyrbelagt, og kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Det nye gebyrregulativet for 2024 er under utarbeidelse, ref SAK KS085-23 i kommunestyret.

Ny adresse på den nye eiendommen

Nye adresser blir tildelt ved godkjenning av søknad om oppføring av bolig/hytter/forretning m.v.