Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for ny Piksrud bru med tilstøtende veg. Dagens bru har overflateskader i form av betydelig avskallinger på betong og har i tillegg vært utsatt for setninger, brua må derfor erstattes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for dette.

Piksrud

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitale planregister arealplaner.no og på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Her finner du også saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Eventuelle klager og Erstatning / Innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven §1-9 og 12-12. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær, eller pr. e-post til post@grue.kommune.no, innen 3 uker. Frist for å klage på vedtaket er satt til 15.07.2024. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Grue kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven §15-2 og 15-3.