Kommunene har en lovpålagt plikt til å ha tilbud om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp. Tilbudet skal være et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter over 18 år, der det er tilstrekkelig med observasjon og behandling på et allmennmedisinsk nivå med varighet inntil 72 timer.

Alternativ til innleggelse på sykehus

Tilbudet er for pasienter med både somatiske (fysiske), psykiske og rusrelaterte sykdommer. Pasientene skal ha diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse på KAD (akutt kommunal døgnplass). Det skal i tillegg være vurdert at det ikke er behov for sykehusinnleggelse.

Behandlingsplan

Innleggende lege lager en behandlingsplan som personalet på KAD følger opp. Dersom innleggende lege er usikker på om det er KAD eller sykehusinnleggelse som er aktuelt, kan pasienten bringes gjennom en diagnostisk sløyfe i akuttmottaket på sykehuset. Da kan det gjøres nødvendige undersøkelser og avklaringer før rett nivå besluttes.

Kommunene og sykehuset har et godt og tett samarbeide om dette, med felles mål om å yte gode og trygge tjenester for pasienten.

Bemanning

Avdelingene er bemannet med kvalifisert personell og har tilstedeværende lege på dagtid virkedager. Dette medfører at ikke alle pasienter vil møte legen under sitt opphold. Avdelingene har tilgang på lege hele døgnet dersom det oppstår behov for det. Innleggende lege har besluttet en behandlingsplan som følges. Om det oppstår forverring eller manglende bedring, vil lege kontaktes for vurdering.

Alle kommuner som sogner til Akershus universitetssykehus har like kriterier for sin KAD-tjeneste, og dette forenkler samhandlingen mellom de ulike aktørene.

Tidligere IKØ

Den regionale avdelingen som har vært lokalisert i 7. etasje på Ahus Kongsvinger er avviklet. Denne avdelingen har vært et kommunalt tjenestetilbud, men det er mange som har oppfattet dette som spesialisthelsetjeneste grunnet sin lokalisering.