Gratis pneumokokkvaksine til kommunene

(19.05.22) Grue kommune har bestilt og mottatt en mengde pneumokokkvaksiner (Pneumovax) fra Folkehelseinstituttet (FHI) som er gratis. Årsaken til at vaksinen er gratis, er at FHI bestilte mye pneumokokkvaksiner under pandemien, men etterspørselen har ikke vært så stor som forventet. De kan stå i fare for å bli stående med mange vaksiner som ikke vil bli brukt før de går ut på dato. Fastlegene i Grue har Pneumovax i fire uker til.

Pneumokokker (streptococcus pneumoniae) er en bakterie som ofte er hovedårsak til nedre luftveisinfeksjon (pneumoni/lungebetennelse) hos eldre, men kan ramme i alle aldre. Lungebetennelse kan av og til oppstå som en komplikasjon etter f.eks. influensa og ofte er det pneumokokker som er årsaken.  Spesielt utsatt er personer med nedsatt immunforsvar. Personer som har fjernet milten eller har dårlig miltfunksjon er spesielt utsatt for alvorlige pneumokokkinfeksjoner. De anbefales oppfriskningsdoser hvert 5. år, mens øvrige risikogrupper anbefales å ta vaksinen hvert 10. år.

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle eldre (65+), og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer, se Vaksinasjonsveilederen; https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/

Alle beboere på Helsetunet (både sykehjemmet og HDO) har fått tilbud om vaksinen. Fastlegene i Grue har vaksiner på lager og hvis du tilhører en av risikogruppene og ønsker vaksinen, så ta kontakt med ett av fastlegekontorene. Legene benytter ordinær takst for vaksineringen.

Brosjyre til publikum om pneumokokksykdom og vaksinasjon:

https://www.fhi.no/contentassets/1d32514287ec409499d951d94c2120f5/pneumokokkvaksine_informasjonsark.pdf

 

Vaksine

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen (se lenke i venstremenyen) eller helsestasjonen.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder (helsestasjonen)
  • Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt og andre som ønsker vaksinering (fastlegen)
  • Andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG) (helsestasjonen)

Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Priser

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Reisevaksine

Når bør du vaksinere deg?

Skal du reise til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand, anbefales det vaksinasjon, eventuell beskyttelse mot malaria. Det bør tas spesielle hensyn for spe-, småbarn og gravide. Likeså bør personer med kronisk sykdom eller funksjonshemming konsultere egen lege før reiser til fjerntliggende land.

Reisevaksinasjon i Solør

Helsestasjonen i Åsnes tilbyr vaksinasjon og rådgivning når du skal til utlandet.

Timebestilling

Kontakt Helsetasjonen i Åsnes, telefon: 62 95 67 70