Kommunen har den siste tiden fulgt utviklingen tett og både hatt dialog internt og med samarbeidspartnere i Politirådet, SLT med flere. Grue kommune, Politiet og Solør barneverntjeneste deler de samme bekymringene.

Kommunen har derfor funnet det nødvendig å styrke den tverrfaglige innsatsen og oppfølgingen på dette området i samarbeid med politi, barnevern, skole med flere. Et felles engasjement er helt nødvendig for å lykkes i dette arbeidet.

Styrket forebyggende innsats

- I denne situasjonen må kommunen se på hvordan vi kan styrke den forebyggende innsatsen generelt og tiltak for å adressere disse utfordringene spesifikt, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård.

Det er nå opprettet en ny tverrfaglig arbeidsgruppe innenfor SLT-samarbeidet og vi har fått på plass en barnekoordinator i kommunen. Det arbeides samtidig med å revidere kommunens forebyggende plan, som beskriver både organisering og tiltak. Flere nye prosjekter med delvis ekstern finansiering er også planlagt, som også vil bidra til en styrket innsats.

Utfordringene tas opp med Ungdomsrådet før sommeren, for å diskutere situasjonen og få innspill til videre oppfølging.

Ved skolestart til høsten planlegges det med et stormøte for foreldre. Dette vil være med deltakelse fra politiet og andre. Her vil det både bli orientert om situasjonen og pågående arbeid, samt åpnet for innspill til veien videre.

Arbeidsgruppe

Den nye arbeidsgruppen i SLT-samarbeidet består av representanter fra politiet, barnevernet, Bufetat, SLT, skolen og ruskonsulent. Denne gruppen skal arbeide tverrfaglig for å møte de utfordringene som er identifisert.

Råd til foreldre

Kommunen oppfordrer foreldre til å engasjere seg som natteravner og være aktive i skole-hjem samarbeidet. Tidligere utsendte informasjon om natteravner vil bli gjentatt for å sikre at flere melder seg som ressurspersoner. Videre oppfordrer vi foreldre til:

  • Snakk jevnlig med barna dine om deres daglige liv, vennskap og opplevelser. Vis interesse for deres aktiviteter og vær støttende.
  • Følg med på barnas bruk av sosiale medier og internett. Sett opp klare regler for bruk av digitale enheter og ha åpne samtaler om risikoene ved nettbruk.
  • Vis gode holdninger og verdier gjennom dine handlinger. Barn lærer mye av å se hvordan foreldrene deres oppfører seg i ulike situasjoner.
  • Hjelp barna dine med å bygge sunne og støttende vennskap.
  • Vær på vakt for endringer i barnas oppførsel, adferd, humør eller skoleprestasjoner. Slike endringer kan være tegn på problemer som krever oppmerksomhet.
  • Sett tydelige grenser for hva som er akseptabel oppførsel, både hjemme og ute.
  • Ikke nøl med å kontakte skolen, barnevernet eller andre støttetjenester dersom du har bekymringer knyttet til eget barns velvære eller adferd. Det er viktig å få hjelp tidlig.
  • Motiver barna til å delta i organiserte fritidsaktiviteter som sport eller annet. Slike aktiviteter fremmer sunne interesser og trygge nettverk.
  • Samarbeid med andre foreldre for å skape en støttende og trygg atmosfære i nærmiljøet. Del erfaringer og råd, og støtt hverandre i utfordrende situasjoner.

Samarbeidspartnere

I tillegg til at Natteravnene og engasjerte foreldre i skole-hjem samarbeidet er viktige, ser kommunen også viktigheten av et bredt samarbeid med andre aktører i samfunnet. Dette være seg alt fra frivillige ressurspersoner til lag og foreninger. Ved å sammen kunne arbeide dedikert og målrettet, vil vi styrke de gode ressursene i ungdomsmiljøet i Grue og jobbe preventivt for å hindre en negativ utvikling.

Kommunens rolle og hvordan de jobber

Kommunene har et ansvar i hele oppvekstløpet, blant annet som barnehage- og skoleeier og kan derfor koordinere ressurser og tilrettelegge for samarbeid ved behov.

Samtidig er kommunen ansvarlig for tverrfaglig, tidlig og riktig forebyggende innsats. Dette inkluderer også skolens tilrettelegging for et godt samarbeid med foreldre.

Barnevernets rolle og hvordan de jobber

Barnevernet fungerer som rådgiver og støttetjeneste i bekymringssaker både på system- og individnivå. De mottar og behandler konkrete bekymringsmeldinger, og kan i flere tilfeller bidra med hjelp og støtte.

Bufetats rolle og hvordan de jobber

Bufetat har daglig omsorg og fungerer som foresatte for barn i institusjon. De er deltakere og støttespillere, både på system- og individnivå. Videre er de også engasjert i skole-hjem samarbeid.

En felles innsats

Vi håper på et tett samarbeid med lokalsamfunnet for å skape et trygt og godt miljø for våre barn og unge i Grue kommune og ønsker alle som ser at de kan ha noe å bidra med velkommen inn i samarbeidet.

For spørsmål eller ytterligere informasjon, kontakt kommunen på post@grue.kommune.no.