Hensikten med møtet var å dele informasjon på tvers. Både slik at alle parter kan forholde seg til en god prosess fremover og tydeliggjøre at det er bred involvering og interesse for at næringsliv og industri både i Grue og i regionen blir tatt vare på. Samtidig som de gis de beste muligheter for utvikling, noe Innlandet Fylkeskommune og Grue kommune sendte tydelige signaler på at.

Tilstede på dette møtet var teknisk sjef Tommy Larsen, produksjonssjef Jan Brattli og tillitsvalgte Gunnar, Vegard og Randi fra Glamox. Fra Innlandet Fylkeskommune stilte Fylkesordfører Thomas Breen og fra Grue kommune var ordfører Rune Grenberg, kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård og kommunikasjonsrådgiver Håvard Elvbakken til stede. Avisen Glåmdalen var også representert.

Teknisk sjef Tommy Larsen ønsket velkommen og startet med en presentasjon av Glamox og deres lokasjoner. Han fortalte om tidligere endringer og flyttinger av produksjon, inkludert overføringen av produksjon da en avdeling i Sverige ble nedlagt. Glamox har i dag 11 produksjonsenheter. Larsen informerte om prosessen etter avgjørelsen om å legge ned produksjonen på Kirkenær og flytte denne til Polen. De tillitsvalgte ble informert om avgjørelsen den 4. juni, og det ble holdt styremøte med de tillitsvalgte den 11. juni. Beslutningen ble offentliggjort for de ansatte den 12. juni.

Larsen understreket at det har vært fokus på å ta vare på de ansatte, med oppfølging gjennom medarbeidersamtaler. Avviklingen vil foregå fra september 2024 til mai 2025, med en nedtrappingsplan for de ansatte.

Fylkesordfører Thomas Breen uttrykte kritikk mot prosessen rundt avviklingen av produksjonen, slik han oppfattet den, og påpekte at tidligere omstillingslover her ville ha lagt mer ansvar på eiersiden. Han fremhevet at Grue/Kongsvinger-regionen er sårbar i slike prosesser, men at han også sporer en positiv utvikling i regionen. Breen mente at et statlig tilskudd også burde være på sin plass, men at det uansett bør vurderes et utviklingsprosjekt som fylkeskommunen kan være en bidragsyter i. Han understreket viktigheten av industriell utvikling og samarbeid mellom alle aktører for å møte situasjonen.

Breen påpekte de store utfordringer med å finne nødvendig kompetanse i regionen og fremhevet samtidig betydningen av privat kapital og verdiskapning i regionen. Han la også vekt på at fylkeskommunen også har finansielle muligheter til å bistå i prosesser, da de gjennom tidligere investeringer har skaffet seg gode økonomiske muskler.

Ordfører Rune Grenberg uttrykte forståelse for situasjonen og fremhevet viktigheten av samarbeid. Han roste de ansattes evne til å se fremover og håndtere situasjonen. Grenberg understreket at Grue kommune har ressurser og kompetanse til å bidra positivt i prosessen.

Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård informerte om at Grue kommune er i ferd med å etablere et nytt næringsselskap som sammen med Klosser kan bli viktige virkemidler i et utviklingsprosjekt. Han understreket viktigheten av at et framtidig utviklingsprosjekt bør være flerårig for å adressere kommunens helhetlige utfordringsbilde. Han var også tydelig på at kommunen allerede er i gang med å se på muligheter, og at det pågår dialog om mulige nye bedriftsetableringer både i lokalene til Glamox og ellers i kommunen.

De tillitsvalgte ved Glamox uttrykte usikkerhet om fremtidige arbeidsplasser og pekte på risikoen for produksjonen og kvalitetsutfordringer. De ble fikk roset av ledelsen for måten de har stått i prosessen.  Det var også et ønske fra de tillitsvalgte å i større grad ha påvirkning på konsekvensutredningen, noe de ikke føler styret har møtt dem på.

Møtet ble avsluttet med en uformell, men god prat på trappa utenfor Glamox sine lokaler. Fylkesordfører, ordfører i Grue og kommunedirektør tok seg tid til å snakke med de tillitsvalgte, sette søkelys på fremtiden og sikre at alle forstår den kritiske situasjonen. De tillitsvalgte uttrykte takknemlighet for støtten fra fylkeskommunen og kommunen, noe som gir dem trygghet i en usikker tid.

Alle til stede var enige om at slike prosesser krever engasjement og ansvar på alle nivåer, og Fylkesordføreren understreket viktigheten av en positiv holdning og eierskap. I disse utfordrende tider som vi nå står i, er det viktig for alle å evne å se utover egne interesser og ønsker. Dette slik at felles innsats og ansvar kommer alle til gode.

Grue kommune vil fortsette å jobbe tett med alle involverte parter for å sikre en god prosess fremover og ivareta næringslivets og industriens interesser i regionen.

For mer informasjon, kontakt Grue kommune på post@grue.kommune.no