Forslaget kommer etter at kommunestyret allerede har behandlet og vedtatt en sak om midlertidig barnehageutvidelse i sak KS-049/24. Her følger en bakgrunn for saken med påfølgende saksopplysninger og korrigeringer knyttet til det som virker å være feil-informasjon.

Innbyggerforslaget:

Innbyggerforslaget omhandler bruk av tidligere Namnå barnehage/skole eller etablering av brakker ved Solungen som mulige løsninger for midlertidig utvidelse av barnehagen. Disse forslagene er allerede behandlet konkret i kommunestyrets sak KS-049/24. Andre forslag som bruk av Grinder grendehus har også blitt vurdert av kommunedirektøren i tråd med vedtaket.

Kommunens vurdering av forslaget:

Kommunedirektøren innstiller på at innbyggerforslaget ikke skal behandles av kommunestyret, da saken allerede er behandlet politisk. I saksfremlegget fremkommer informasjon om prosessen og den planlagte løsningen, som kan vær nyttig å være kjent med (lenke til politisk møte og saksgrunnlag).

Prosess og plan for midlertidig løsning:

Etter kommunestyrevedtaket om utvidelse av barnehagen fattet 22.4 nedsatte kommunedirektør en arbeidsgruppe for oppfølging av vedtaket. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 23.4. Formålet med arbeidsgruppen var å effektuere kommunestyrevedtaket gjennom vurdering og avklaring av hvilke alternative lokasjoner som var mulige innenfor gitte rammer. Ambisjonen var en raskest mulig avklaring.

I perioden 23.4 – 21.5 vurderte arbeidsgruppen 13 ulike alternative løsninger. Vurderingene ble gjort helhetlig, barnehagefaglig og økonomisk, innenfor rammene av gjeldende politiske vedtak. For flere av alternativene ble det i tillegg vurdert mulighet for flytting av andre tjenester for å få plass til ny barnehageavdeling, noe som også tok tid. Imidlertid kom en ikke fram til løsninger som kunne anbefales og legges fram som forslag i denne perioden.

22.5 ble det lagt fram et nytt forslag om bruk av kantina på skolen. Bruk av skolens lokaler hadde tidligere vært vurdert som ikke aktuelt av hensyn til skolens behov, men siden det ikke var funnet annen anbefalt kommunal bygningsmasse, ble dette forslaget tatt opp til ny vurdering.

24.5 førte en helhetlig vurdering til at forslaget om bruk av kantina på skolen ble ansett som den beste løsningen av de 14 alternativene som da var vurdert. Forslaget ble offentliggjort, og det ble lagt opp til innspill og medvirkning på forslaget fra både ansatte, foreldre, elever og barn.

De negative reaksjonene som kom på dette forslaget fra ansatte på skolen og elevrådet forklarer hvorfor forslaget ikke ble lagt fram fra skolen tidligere i prosessen. Det ble tydelig at kantineområdet oppleves som svært viktig for skolemiljøet, og vanskelig kan erstattes.

På bakgrunn dette, men også innspill fra barnehageforeldrene, ble det vurdert nødvendig å revurdere forslaget. Underveis i denne revurderingen ble det klart at endringer i ute-gruppen medførte at deler av denne gruppa kunne få plass på Solungen.

Det gjensto allikevel behov for å finne egnet lokal til 11 barn i «Klubben» (de som skal starte i førstetrinn skoleåret 2025-2026). En halvering av antall barn i den nye avdelingen, gjorde det mulig å se på mindre arealer enn tidligere, og dette åpnet for nye muligheter. Alle alternativene som hadde vært oppe ble også vurdert i forhold til dette og gjeldende kriterier (helhetlig, barnehagefaglig og økonomisk).

Modulbygg var fortsatt med i vurderingene, men på dette tidspunktet ville det ikke vært mulig å gjennomføre anbudskonkurranse og bygging iht. lovkrav innen oppstart 15. august.

Ett av tre rom i førsteklasse fløyen på skolen ble da identifisert som mulig lokasjon for ny barnehageavdeling. Etter å ha vurdert dette alternativet (det 15. i rekken) opp mot andre alternativer og i lys av innspillene som hadde blitt tidligere i prosessen, ble det 17.6 besluttet å gå for denne løsningen med hjemmel i kommunestyrevedtaket i sak KS-049/24.

Påstander og forklaringer:
 
Det er i det offentlige ordskiftet framsatt en rekke påstander om den midlertidige løsningen. Noen av disse kan det være nyttig å belyse i et faktaorientert og barnehagefaglig perspektiv: 

Påstand: "Barna fjernes fra kjente omgivelser og kjente voksne uten forberedelse"
Fakta: Barna skal ha med seg kjente ansatte fra Solungen barnehage over. En ansatt kommer fra Svullrya, ellers kommer de andre fra Solungen. Bemanningsnormen vil være ivaretatt, og i tillegg vil en lærling kunne følge gruppa. Skolestarterne skal gå på besøk på skolen både i uke 28 og 32, slik som avtalt på foreldremøte 18.6.
 
Påstand: "De plasseres i ett lokale som ikke er tilrettelagt for drift av barnehage"
Fakta: Barnehagefaglig vurdering er at det kan lages en fin barnehageavdeling tilpasset 4 og 5 åringer i barnehagens rom på skolen. Dagens arealnorm ivaretas, som er høyere enn veiledende nasjonal norm.
 
Påstand: "Første trinn mister ett rom, de mister muligheten for å gjennomlføre gruppeundervisning og skjermet, tilpasset opplæring"
Fakta: Første trinn mister ett rom, men får igjen ett annet rom som er litt mindre. Da de tredeler 23 elever så vil det bli bra plass til 7-8 elever på dette nye rommet.

Påstand: "Første trinn minster tilgang til lekerom/fellesrom store deler av hverdagen"
Fakta: Fellesområdet og kjøkkenet skal ikke brukes av barnehagen. Kjøkkenet vil bli brukt av en barnehageansatt til å lage mat og vaske opp. Planen for dette er laget i samarbeid med SFO og de vil nesten ikke bruke det på samme tid. Planen for dette ble delt ut til skolestarterforeldrene 17.6.

Påstand: "Klasserommene har vinduer ut til fellesområdet"
Fakta: Barnehagen skal ikke bruke fellesområdet. Det er 2 vinduer inn til barnehageavdelingen, disse skal det settes film på deler av. (Som det ble informert om på befaring på foreldremøtet 18.6.)

Påstand: "Barnehagen skal dele arealer med SFO"
Fakta: Barnehagen skal ikke bruke fellesområdene. Ute vil det bli minimal tid sammen i følge planen delt ut 17.6.

Påstand: "Det er ikke tilpassede toalett til småbarn"
Fakta: Tilpassede toaletter til småbarn finnes ikke på de store avdelingene på Solungen i dag heller, og er ikke et krav.

Påstand: "Garderobeplassen er allerede trang - uten barnehagebarn"
Fakta: Det er 46 garderobeplasser pga at tidligere var kullene så store. Nå er første trinn på 23 elever og barnehagebarna er 11. Det blir 34 plasser, så enda er det 12 plasser ledig. Det er ett skille midt i garderoben, så skolebarna får sin garderobe nærmest lekeplassen og barnehagebarna får sin garderobe nærmest barnehageavdelingen. De er aldri i garderoben på samme tid.

Påstand: "Barnas beste er på ingen måte ivaretatt her"
Fakta: De barnehageansatte mener at dette er den beste løsningen da det ikke ble brakker. Det er gangavstand til Solungen der barna kan være sammen hver dag som vær og føre tillater det.

Påstand: "Foreldrene har ikke vært involvert"
Fakta:

  1. Barnehageforeldrene har medvirket på valg av løsning gjennom foreldreundersøkelsen i mars, hvor dagens Solungen klart ble foretrukket som lokasjon framover. Denne undersøkelsen var en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyret og arbeidsgruppa sitt påfølgende arbeid. Ønsket om videreføring av Solungen er tatt hensyn til ved å gå for et forslag hvor det er gangavstand mellom Solungen og den nye avdelingen. 
  2. Det har siden kommunestyrevedtaket 22.4 og fram til valg av løsning blitt gjennomført møte i SU, foreldremøte og befaring. Det er gitt informasjon fra barnehagen til foreldrene, spørsmål fra FAU er besvart, og det er tatt imot flere innspill fra foreldrene som har blitt tatt med i vurderingene.
  3. Sett i ettertid kunne barnehageforeldrene med fordel ha blitt invitert til foreldremøte etter kommunestyrevedtaket i slutten av april. På den annen side har foreldrene vært kjent med det offentlige kommunestyrevedtaket, og kunne også selv ha tatt initiativ til møter hvis det hadde vært et opplevd behov for det på det tidspunktet. Men det er vesentlig å huske på at skolen på dette tidspunktet ikke var av alternativene som ble vurdert.   
  4. Det er gjennomført foreldremøte med befaring etter valg av løsning, og åpnet for videre dialog i utformingen av barnehagetilbudet for Klubben innenfor valgt løsning.
  5. Det planlegges med løpende evaluering av den nye barnehageavdelingen med skolestartere, og ansatte vil ha tett kontakt og dialog med foreldrene som del av dette. Dersom det kommer oppsigelser av flere barnehageplasser gjennom året, vil en som del av dette kunne vurdere å flytte avdelingen tilbake til Solungen. Dette kan medføre behov for endring av arealnormen i barnehagevedtektene. 

Det er igangsatt nødvendig arbeid med risikovurderinger, rutiner, innhenting av dokumentasjon med videre, som er nødvendig for å få godkjenning av lokal barnehagemyndighet. Det er i første omgang søkt om godkjenning for ett barnehageår. Det forventes svar om godkjenning av lokal barnehagemyndighet i starten av august, slik at dette er på plass til starten på nytt barnehageår 15. august. Det vil kunne søkes forlengelse av en godkjenning dersom erfaringene til da og behovene etter barnehageopptaket våren 2025 tilsier det.

Avslutning:

Grue kommune står foran flere utfordrende avgjørelser. Gjennom omstllingsprosjektet skal kommunen omstille seg i størrelsesorden 40 millioner kroner. I år ligger kommunen an til å få et overforbruk på 30 millioner, og det haster derfor med å få iverksatt tiltak. Denne omstillingen vil medføre nødvendige endringer i både organisasjonen og vårt tjenestetilbud.

Her hviler det et felles ansvar på oss alle. Vi må framsnakke kommunen vår og se verdien i det som er viktig for det felles gode. En positiv og løsningsorientert tilnærming til de utfordringene vi står overfor vil være avgjørende for utviklingen av vårt lokalsamfunn.

La oss alle bidra til å skape et godt omdømme for Grue kommune ved å samarbeide, støtte hverandre og arbeide for de beste løsningene for fellesskapet.

Grue kommune vil fortsette å jobbe for å finne de beste løsningene for barnehageutvidelsen og sikre at vedtakene gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte.

For mer informasjon, kontakt kommunen på post@grue.kommune.no