Etter en påminnelse og oppmuntring til de ansatte med å fortsette det gode arbeidet kommunen har gjort innenfor informasjonssikkerhet og personvern, startet kommunedirektøren med å gå igjennom 1. tertialrapport for 2024 og summerte denne opp i følgende tre hovedpunkter:

  1. Den alvorlige økonomiske situasjonen er uendret.
  2. Prognose for merforbruk i 2024 er etter 1. tertial ca. 30. mill. kr.
  3. Det haster derfor med tiltak som kan redusere kostnadsnivået på drift.

Deretter gikk kommunedirektøren igjennom mandatet for omstillingsprosjektet vedtatt av kommunestyret den 18.12.2023, som er å igangsette et 3-årig omstillingsprosjekt for å omstille kommunen til en bærekraftig økonomisk drift.

  • a) Målet for omstillingsprosjektet er å kartlegge, beslutte og gjennomføre omstilling i størrelsesorden 40 millioner kroner (tilsvarer om lag 8 % av driftsinntektene pr. 2024).
  • b) Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet. Formannskapet delegeres fullmakt til å vedta plan for gjennomføring av prosjektet, og følge opp denne.
  • c) Kommunedirektør delegeres fullmakt til å organisere og gjennomføre omstillingsprosjektet i tråd med plan som vedtas av formannskapet.
  • d) Driftsutvalget skal involveres tett i vurdering av omstillinger innen kommunale tjenester, og innstille på salderingstiltak ovenfor formannskap og kommunestyre.
  • e) Omstillingene planlegges og gjennomføres som et prosjekt hvor partene i arbeidslivet inviteres til å delta. Tiltak som skal gjennomføres, som en følge av omstillingen, skal informeres om og initieres i henhold til inngåtte avtaler.

Kommunedirektøren informerte om vedtaket som ble gjort i kommunestyret den 10. juni og at politikerne her enstemmig vedtok formannskapets instilling om å vedta den fremlagte prosjektplanen. Han fortsatte videre med å gå igjennom prosessen og beskrev "trippel diamant" metoden som den er bygget på. De ulike fasene ble også beskrevet og likeledes prosjektorganiseringen, prosjektplanen med de tilhørende delprosjektene og tiltak. Disse ble nøye beskrevet og det ble påpekt at de ulike tallene er for hvert år og at de således ikke skal summeres sammen.