Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. 

Statens vegvesen og Grue kommune håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din. 

Avkjørsel krysser gang- og sykkelveg

Klipp hekk og busker

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den holdes under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosafarge (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten på gang- og sykkelvegen 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides utover 30 meter dersom gang- og sykkelvegen heller og syklistene holder høy fart.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Avkjørsel munner ut i veg

Klipp hekk og busker

Hvis avkjørselen din munner ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og videre øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Trær ut mot veg, eller gang- og sykkelveg

Klipp hekk og busker

Hvis du har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over vegbanen.

Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Kilde: Statens vegvesen