Forholdene ved Grue sykehjem har over tid vært tema internt i kommunen, i befolkningen generelt  og ikke minst i media. Det har blitt avdekket forhold som ikke er forenlig med hva som er forventet og forsvarlig kvalitet på tjenesten som tilbys ved sykehjemmet. 

I forprosjektet er det gjennomført kartlegging av klager, bekymringsmeldinger, avviksmeldinger, påpekte feil og mangler. Dette kartleggingsarbeidet presenteres nå i en rapport. 

Oppdraget til styringsgruppen

En partssammensatt styringsgruppe har siden januar jobbet med å kartlegge situasjonen. Målet i forprosjektet har vært å avdekke forhold som ikke oppfyller forventet kvalitet i tjenesten ved Grue sykehjem, og planlegge hvordan arbeidet med å forbedre tjenesten skal organiseres og gjennomføres. Kartleggingen har omfattet alt som påvirker kvaliteten på tjenestetilbudet ved sykehjemmet.

I forprosjektet har en gått inn i 23 saker siden 2012 og fram til i dag. Det har vært en grundig gjennomgang av klager, avvik, bekymringsmeldinger og utfordringer. Så langt vi klarer å se er alle forhold nå avdekket. 

Rapporten bekrefter langt på vei forholdene som ble avdekket i fjor høst. Rapporten beskriver hendelser og viser kompleksiteten i forholdene over lang tid.

Fokus framover 

Kartleggingsarbeidet som er gjennomført i forprosjektperioden viser at det er et nødvendig arbeid som er igangsatt, og som må følges opp og prioriteres framover. Det er mange forbedringsområder og oppgaver, og disse må sees på som deler av en helhet. 

Styringsgruppen anbefaler at det igangsettes et hovedprosjekt for å gjennomføre forbedringstiltak hvor pasientens behov er i sentum. Dette innebærer økt kvalitetssikring av tjenestene, kompetanseheving hos ansatte, gjennomgang og utbedring av rutiner og prosedyrer, samt gjennomgang og forbedring av forvaltningsoppgavene. Arbeid med etiske retningslinjer, profesjonalitet og å skape en kultur hvor pasienten og pårørende er i sentrum, er også viktige områder som må forbedres. 

Rapporten ligger vedlagt.


Grue rådhus, 26. juni 2019

Wenche Huser Sund Ordfører

Erik Otterdahl Møller - Konst. rådmann