Grøftet jordbruksjord

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Vilkår

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.
Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Hvilke vilkår som er satt og hva som kreves for å få utbetalt tilskuddet vil stå i innvilgningsbrevet du har mottatt. Det er derfor viktig at du leser dette nøye, og setter deg inn i vilkår og hvilke dokumentasjon som kreves for at prosjektet skal kunne utbetales.

Tilskuddssatser

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 500 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 500 kroner per dekar.

Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:

  • Systematisk grøfting - Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.
  • Profilering - Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.
  • Omgraving - Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne.
  • Annen grøfting (usystematisk) - Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.
  • Avskjeringsgrøfting - Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet.

Søk på nettet

Elektronisk søknadsskjema