Tilskuddsordning

Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir er en ordning som startet opp i 2017. Grue kommune har søkt på ordningen fra Miljødirektoratet fra ordningen startet opp i 2017 og Grue kommune har mottatt følgende tilskudd:

  • 2017: kr. 1 400 000
  • 2018: kr. 1 400 000
  • 2019: kr. 1 025 550
  • 2020: kr. 958 000
  • 2021: kr. 1 200 000

Midlene søkes på det ene året og blir tildelt påfølgende år.

2022 er siste året det er mulig å søke om midler fra denne ordningen.

Grue kommune har 1 200 000,- til fordeling i 2022.

Nasjonalt regelverk

Det nasjonale regelverket er kortfattet, les det her (PDF, 7KB)

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.

Lokale vurderinger

Grue kommune står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak innen formålet, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen.

Ordningen blir videre presentert slik av Miljødirektoratet:

Det er et grunnleggende hensyn at bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.
Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.

Grue kommune setter i utgangspunktet ingen begrensninger på hva det kan søkes støtte til, og fra hvem – men tiltakene må ligge innenfor formålet med tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det konfliktdempende elementet i tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag (fordelt på eksterne innkjøp og egeninnsats) og kart hvis det er relevant.

Søknadsfrist

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak eller per brev med søknadsfrist 01. juni 2022. Søknaden merkes "Konfliktdempende midler 2022"