Miljømål i jordbruket

Miljøprogrammene fra Landbruksdirektoratet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

 • Redusere forurensning til vann og luft
 • Ivareta kulturlandskap og kulturminner
 • Tilrettelegge for friluftsliv
 • Ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre.

Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Biologisk mangfold

Veileder 2020 

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd i 2020 er nå klar. Her finner du informasjon om alle tiltakene du kan søke om tilskudd for. 

I veilederen finner du også informasjon om hvordan du søker og skjøtselsråd for noen av tiltakene. Du kan lett bla deg fram i veilederen og lese mer om de tiltakene som er aktuelle for deg. Forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet, som ble vedtatt den 29. juni 2020, er gjengitt bakerst i veilederen samt som lenke på denne sida. 

Søknadsfrist

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober (15. november for beitelag).

Miljøtiltak

Bøndene i Innlandet utfører mange gode miljøtiltak på gården sin. Blant tiltakene de kan søke tilskudd til er:

 • Slått og beite av biologisk verdifulle arealer
 • Etablering av blomsterstriper for pollinerende insekter
 • Slått og beite av kulturminner for å holde dem synlige
 • Drift av bratt areal
 • Ugrasharving for å redusere bruken av ugrasmidler
 • Ingen jordarbeiding om høsten og tilsåing av grassoner for å hindre avrenning av næringsstoffer
 • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Sjekk gårdskartet før søknad

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet. Før du sender søknad om produksjonstilskudd eller RMP-tilskudd, anbefaler vi deg å sjekke gårdskartene.

Sjekk endringer i gårdskart her

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på Altinn.no

Video

Her er en video som viser hvordan du søker elektronisk