Miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Midler og prioriteringsliste

Grue kommune meldte inn et behov før årets søknadsomgang til Statsforvalteren i Innlandet og har fått tildelt kr 750.000,-. 

I den nye SMIL-strategien (PDF, 346KB) er følgende prioriteringsliste vedtatt av formannskapet i Grue for perioden 2024-2027. Administrasjonen vil prioritere søknader etter denne rekkefølgen ved behandling av innkommende søknader.

Kommunens prioriteringsliste:

 1. Tiltak for å hindre forurensning
 2. Tiltak i kulturlandskap
 3. Verneverdige bygninger
 4. Kulturminner
 5. Andre tiltak

Les mer om prioriteringer og hvordan søke med mer i kommunens tiltaksstrategi.

Søknadsfrist

Frist for søknad om SMIL-midler er 1. juni 2024

 • Søknader kan søkes om fortløpende men de vil først bli behandlet etter søknadsfristens utløp.
 • Informasjon og video om hvordan søke steg for steg finner du lenger ned på denne siden. 
 • Fra 2019 må alle som skal søke om SMIL søke om dette elektronisk gjennom Landbruksdirektoratet sine nettsider, se lenke lenger ned.
 • Det er viktig at du legger ved og skanner inn alle vedlegg du får beskjed om å legge ved søknaden (dette vil komme frem i den elektroniske søknaden)

Vedlegg som må legges ved søknaden, er minimum:

 • Kostnadsoverslag over prosjektet ( er vil Landbruksrådgivningen på Brandval kunne bistå både med gjerde og hydrotekniske prosjekter)
 • Kart hvor tiltaket er avmerket eller inntegnet.
 • Beskrivelse av prosjektet med fremdriftsplan (hvorfor søkes det, vil prosjektet komme i konflikt med kulturminner, sårbare arter mm, eller vil søknad fremme kulturminner eller ta spesiet vare på sårbare arter og naturtyper, opplysninger om prosjektets egenart f.eks finnes det få av disse i Grue)
 • Uttalelser fra kulturminnemyndighet, Innlandet Fylkeskommune med flere (f.eks ved restaurering av verneverdige bygninger, søknad om kulturminner i kulturlandskapet)

Søk om SMIL-tilskudd

Hvem kan søke om SMIL-tilskudd?

 • Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Også personer kan søke tilskudd dersom de eier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget produksjon. Dette ble endret fra 1. januar 2020, slik at det ikke lenger er krav om å ha et foretak.
 • Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.
 • Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Søk på nettet

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut:http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til: support@landbruksdirektoratet.no

Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av innlevert og godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres dersom samlet tilskudd er på mer enn kr 10 000.

Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført, sluttregnskap godkjent og tiltaket sluttbefart. 

Hvilke vilkår som er satt, arbeidsfrist på prosjektet og hva som kreves som godkjent dokumentasjon vil stå i innvilgningsbrevet du har mottatt. Det er derfor viktig at du leser dette nøye og leverer inn den dokumentasjonen som kreves for å få del eller slutt utbetaling. 

Se forøvrig mer om vilkår og utbetaling i Grue kommune sin tiltaksstrategi for perioden 2024-2027 som ligger på denne nettsiden.