Oppsummering

 • Tilskudd til ungskogpleie inntil 30%
 • Tilskudd til markberedning 20%
 • Tilskudd til nyplanting 60% de 50 siste plantene
 • Tilskudd til suppleringsplanting 30%
 • Tilskudd til gjødsling 40% 
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 30%

30% tilskudd til ungskogpleie 

Skogeiere i Grue er Norgesmestere i å få utført ungskogpleie, i forhold til kommunens produktive skogareal

Ungskogpleie er et viktig tiltak. Med ungskogpleie menes: løse opp i tette grupper, rydde lauv og avstandsregulere den unge skogen er avgjørende for god produksjon frem mot tynning og hovedhogst. Skogeiere i Grue er gode på å få ungskogpleia utført og vi vil fortsette med å opprettholde fokuset på ungskogpleia i årene som kommer.

I 2020 ble det satt solid rekord med 9696 dekar utført ungskogpleie

Grue kommune har en målsetting om å oppnå 8000 daa ungskogpleie årlig. Et resultat på nesten 9700 dekar er derfor veldig bra.

Hvert år blir det utført mange dekar forhåndsrydding, i fjor hele 8256 daa. Dette er også bra, men det hadde vært fint om en del av forhåndsryddingstiltakene ble utført tidligere da bestandene fortsatt holder seg i hogstklasse 2. Da vil det være mulig å øke ungskogpleiearealet og redusere forhåndsryddingsarealet.  

Det var 86 private skogeiere som gjennførte ungskogpleie i 2020. Henriette og Harald Bredesen ble trukket ut som vinnere av ryddesaga. Klem på med ungskogpleie og kanskje du blir den neste heldige vinner av ei splitter ny ryddesag! 

Ungskogpleie
Ungskogpleie20202019201820172016201520142013
Dekar96966115532484226295784866306792
Kr/dekar419422376345361324341365

Tabell 1: Utført ungskogpleie i Grue de siste 8 år

20% tilskudd til markberedning

Ny markberedningsrekord

I 2020 ble det ny rekord med 3661 dekar utført markberedning.

Markberedning er et godt hjelpetiltak for satsing på naturlig foryngelse, og også et godt tiltak før planting av gran. Det har ofte vært angrep av gransnutebiller i plantefeltene de siste årene. Markberedning før planting av gran kan være en god investering for å minske avgangen etter gransnutebillenes herjinger.  

Markberedning
Markberedning20202019201820172016201520142013
Dekar36611037127114871127180014441326
Kr/dekar367396359301285280286278

Tabell 2: Utført markberedning i Grue de siste 8 år

Tilskudd til nyplanting

Vi må plante mer og tettere

Det gis 60% tilskudd på inntil 50 planter pr. dekar utover et fastsatt bonitetsavhenging minimumstall (se tabell 3)

 • Søknadsfrister: 1. august og 7. november

Det drives et aktivt og godt skogbruk i Grue med god avvirkning hvert år (se eget avsnitt om avvirkningen). Det hogges mest granskog og hvert år blir det mange dekar granskogsmark som må tilplantes.

Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Det er svært sannsynlig at det går ut noen planter pga gransnutebiller, frost, tørke eller andre ting. Det oppfordres derfor sterkt til at det bestilles og plantes slik at maksimalt tilskudd oppnås utfra de forskjellige bonitetene. Ei hogstflate må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst.  

Bonitet
BonitetMinimum plantetall pr dekarTilskuddsintervall uten markberedningTilskuddsintervall med markberedning
26220220 - 270198 - 248
23220220 - 270198 - 248
20200200 - 250180 - 230
17180180 - 230162 - 212
14160160 - 210144 - 194
11130130 - 180117 - 167
8100100 - 15090 - 140

Tabell 3: Minimumsniver og tilskuddsintervaller nyplanting

Nyplanting
Nyplanting20202019201820172016201520142013
Dekar20902529215422791734235633892553
Planter/dekar210209205223209196161190
Kr/plante5,095,024,474,274,344,344,034,49
Kr/dekar10711050916952908851648854

Tabell 4: Utført nyplanting i Grue de 8 siste år

Tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd)

Det gis 30% tilskudd til suppleringsplanting uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn.

Året etter det er planta er det tid for å se på hvordan tilslaget har blitt. I 2021 gis det et tilskudd til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet slik at produksjonsmuligheten utnyttes. Det er krav om at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumstallet pr. dekar ved tettere nyplanting (se tabell 3).

Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 m som vil inngå i framtidsbestandet kan telles med når plantetetthet etter supplering vurderes.  

Suppleringsplanting
Suppleringsplanting20202019201820172016201520142013
Antall (stk)59353100410898835655611550351953840045880
Kr/plante5,234,815,035,227,24,964,514,76

Tabell 5: Suppleringsplanting i Grue de siste 8 år

Tilskudd til gjødsling (klimatilskudd)

Det gis 40% tilskudd til gjødsling.

 • Søknadsfrist: 15. september

Tilskudd til skogsgjødsling ble innført i 2016 etter at tiltaket ble foreslått i rapporten Klimakur 2020. Grueskogbruket responderte godt på innføringen av tilskuddet. Det ble gjødslet henholdsvis 3660 og 4939 dekar i 2016 og 2017. Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med ca. 0,15 m3/dekar.  

Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal/bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr. felt må oppgis sammen med kartutsnitt som viser beliggenheten av det aktuelle feltet. 

Gjødsling
Gjødsling20202019201820172016201520142013
Dekar137528331889493936602024588680
Kr/dekar327371340332327272246267

Tabell 6: Skogsgjødsling i Grue de siste 8 år

Tilskudd til miljøtiltak i skog

 • Søknadsfrister: 1. september og 1. november

Det gis 30% tilskudd på godkjent kostnadsgrunnlag, maksimalt kr 75.000,-

I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

 • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
 • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften (eks. MiS-figurer, nøkkelbiotoper, rovfuglreir).
 • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.

For tilskudd som gis etter denne bestemmelse skal det inngås en avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør normalt ha en varighet på omkring 10 år. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme at avtalen oppheves dersom spesielle forhold tilsier det.

Avvirkning i Grue

Det har vært solide avvirkningstall i Grue de siste 7 årene. I 2020 ble det avvirket 188.000 kubikk til en bruttoverdi på i overkant av 76 millioner kroner. Det ble avvirket mest gran, 57,6%. Gjennomsnittprisen ble kr 404,- pr. kubikk, en nedgang fra kr 468,- pr. kubikk i 2019. Mye av årsaken skyldes nok det vanskelige massevirkemarkedet.  

Avvirknet
Avvirket2020201920182017201620152014
Gran m3108.502110.856117.624107.927102.329105.894138.051
Furu m366.10769.25659.91578.42474.05473.71499.557
Totalt m3188.451190.617187.079197.652186.459190.376249.453
Totalt Brutto m376.183.85789.329.85582.123.02975.544.49467.882.47871.859.75099.344.982
Totalt kr/m3404468439382364377398

Tabell 7: Avvirkning i Grue de siste 7 årene fordelt på gran og furu