Hva er GNIST?

Gnist er et innovasjonsprogram i regi av DOGA for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Ved å ta utgangspunkt i kommunens kvaliteter og ressurser og nye samarbeids-konstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. 

Gnist-programmets mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet. Grue er valgt ut som GNIST-kommune i 2023 - 2024 og vil få hjelp av et innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere vårt utfordringsområde. 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. For Grue vil også Innlandet fylkeskommune være en sentral støttespiller og bidra til gjennomføring av programmet. 

Årets Gnist-kommuner i tillegg til Grue er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.

GNIST i Grue

bilde1

Vårt utfordringsområde er kommunesenteret Kirkenær hvor Rv 2 og Solørbanen går gjennom sentrum hvor vi har handels- og servicevirksomhet, offentlige tjenester og boligområder. Vi har Glomma som passerer sentrum i vest, et stort industriområde i øst og store landbruksarealer som omkranser kommunesenteret.

Hvordan kan vi sammen utvikle Kirkenær på en bærekraftig måte, som ivaretar det lokale næringslivets behov og som gjør sentrum til et attraktivt sted å bo, jobbe og være for alle generasjoner? 

Dette skal utforskes i Gnist-programmet.

Gjennomføring av prosjektet

For å få hjelp til å finne nye løsninger i utviklingen av Kirkenær er det gjort avtale med et innovasjonsteam som består av Pir2, Etyde, Prosser Project og NTNU Wood. I dette arbeidet vil også lokale ressurser i næringslivet, frivilligheten og i befolkningen bli invitert til å delta. 

bilde2

Innovasjonsprosessen vil foregå i tre deler:  

  • Del 1 handler om innsiktsabeid og idé-og konseptutvikling
  • Del 2 omfatter testing av en idéer 
  • Del 3 er en sammenstilling av funn fra disse prosessene og anbefalinger om videre prosess.

Tidsplanen: 

  • Del 1 gjennomføres i perioden uke 40 2023 - uke 4, 2024
  • Del 2 og 3 gjennomføres fra uke 5 til uke 18, 2024

bilde3

Resultatet presenteres på Nordic Edge Expo i Stavanger 7- 8. mai 2024.

Kommunens prosjektleder er Zwestin Welfry (arealplanlegger). Prosjektgruppen består i tillegg av Haakon Gjems (næringsrådgiver), Erik Otterdahl Møller (leder for utviklingsavdelingen), Sigbjørn Sæther (leder enhet samfunn) og Anita Sæthre Goplen (rådgiver plan og utvikling). 

Aktuelt

Folkemøte nr. 2 arrangeres 6. mars på Skaslien gjestgiveri, kl. 18.00. På folkemøte nr. 2 om GNIST innovasjonsprosjektet skal vi presentere felles visjon fra folkemøtet Nr. 1, og velge og videreutvikle idéer basert på visjonen!

Vil du vite hva som har skjedd og hvilke innspill som har kommet inn, sjekk her: 
Medvirkningsprosess

invitasjon til folkemøte 2

Nyheter

Innovasjonsprogrammet Gnist kobler fremoverlente kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling, sammen med innovasjonsmiljøer fra blant annet design- og arkitekturfeltet. I år er Grue er en av fem utvalgte kommuner. 

Innovasjonsteamet som kommunen har plukket ut består av Pir2, Etyde, Prosser Projects og NTNU Wood. De vant oppdraget i hard konkurranse med tilbydere fra hele landet, og mottar nå 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet.  

Med dette tverrfaglige teamet får Grue hjelp fra fagfolk med kjennskap til lokale forhold. De har jobbet med både innbyggerinvolvering og bærekraftig sentrumsutvikling, og er opptatte av å se næringslivets muligheter i sammenheng med stedets øvrige kvaliteter. Jeg tror kommunen har skutt gullfuglen med dette teamet, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

Trenger en rød innovasjonstråd 

Kirkenær har mange muligheter, og mange utfordringer. Kommunesenteret omkranses av naturskjønne områder, ekspansjonsvillige industribedrifter, verdifulle jordbruksarealer, en riksvei og jernbanen. Samtidig peker befolkningsprognosene nedover.

Kommunens mål er at Kirkenær skal bli et forbilde for innovativ, bærekraftig og helhetlig tettstedsutvikling.

I sin besvarelse understreker innovasjonsteamet at Kirkenær trenger en felles visjon som bygger på dagens forutsetninger og behov. Ved hjelp av lokal innsikt og tverrfaglig kompetanse skal prosjektet utvikle fremtidsrettete konsepter som styrker samarbeid og synergier mellom innbyggere og regionalt næringsliv i Kirkenær.  

De har virkelig jobbet med å forstå Kirkenær og de utfordringene vi står i, og har satt sammen et team som reflekterer utfordringsbildet på en imponerende måte, skriver kommunen i sin konklusjon. 

Grue kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, arealforvaltning, sentrumsforvitring og fraflytting. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedspesifikke utfordringer, sier hun.

Små kommuner som Grue må balansere mellom mange ulike hensyn og behov, og vi tror Gnist-prosessen i Kirkenær kan ha stor overføringsverdi til andre norske kommuner som står med tilsvarende avveininger, legger Apall-Olsen til

Lurer du på noe?

Kontaktpersoner i Grue kommune:
Zwestin Welfry, tlf. 46969534
Arealplanlegger
Zwestin.Gomgom.Welfry@grue.kommune.no

Anita Sæthre Goplen, tlf. 46677529,
Rådgiver, plan og utvikling
anita.saethre.goplen@grue.kommune.no

Kontaktperson hos DOGA:
Ingeborg Apall-Olsen, tlf. 91 57 31 02
Rådgiver i Design og arkitektur Norge
epost iao@doga.no