Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.

Grue kommune har per i dag eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 065/19 at det skal gjennomføres en omtaksering for eiendomsskatt i hele kommunen. Takstene skal virke fra og med skatteåret 2023.

Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Det tas utgangspunkt i objektverdien på eiendommen pr. 01.01.2023.

Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på bygninger og tomt hentes fra offentlige registre.

Generelle forhold om eiendomsverdier spiller inn når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene. Det gjør også spesielle forhold ved eiendommen. For at skjønnet skal bli bra, blir derfor hver eiendom besøkt og vurdert.

Besiktigelsen vil i all hovedsak gjennomføres fra august til november 2022. Det vil bli gjennomført besiktigelse av alle eiendommer i kommunen som ikke er fritatt fra eiendomsskatt. I juli sendes det ut informasjon om besiktigelsen som skal gjennomføres til alle innbyggere i Grue kommune. Samme informasjon sendes også til deg som står registrert som eier av eiendom og er registrert med bostedsadresse utenfor Grue kommune. Dersom det er flere eiere av en eiendom, sender vi til den som står først registrert i grunnboken.

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn i februar/mars 2023. Eiere vil da få tilsendt informasjon om taksten, matrikkeldata på sin eiendom og eiendomsskatten som skal betales. Samtidig vil man få en orientering om rettigheter til å klage på takstgrunnlaget.