Karakterer i grunnskolen

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av klageren (over 15 år) eller den som har fullmakt. Klagen skal oppgi det vedtaket som blir påklaget.

Søknadsfrist

Klagefrister: Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Krav om begrunnelse må være framsatt innenfor klagefristen.

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Behandling av søknaden

Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren.