Ordinær skyss

Ordinær skyss foregår i hovedsak med buss eller taxi. Har du fått innvilget ordinær skyss behøver du ikke å søke hvert år.

Følgende elever har rett til skoleskyss:

  • Elever på 1. trinn med mer enn 2 km skolevei, målt langs korteste farbare vei.
  • Elever på 2.-10. trinn med mer enn 4 km skolevei, målt langs korteste farbare vei.

Delt bosted

Ved delt bosted må eleven bo tilnærmet lik 50% hos hver foresatt for å få skyss til begge bostedene.  
Det er Innlandstrafikk som avgjør om eleven har rett til fri skoleskyss.

Ved flytting

Ved adresseforandring innad i kommunen, bortfaller skyssen selv om du fremdeles har rett til skyss på grunn av avstand. Ny søknad om skoleskyss må leveres skolen.
Ved flytting ut av kommunen, skal kortet leveres til skolen.

Midlertidig skyss

Midlertidig skyss innvilges etter følgende kriterier:

  • Skadede elever: Legeerklæring leveres til skolen som sender søknad til Innlandstrafikk
  • Elever med spesielle behov: Søknad sendes skolen som videresender søknad til Innlandstrafikk

Trafikkfarlig skolevei

Kommunen kan innvilge skyss ved trafikkfarlig skolevei. Elever i 2.-10. trinn som har under 4 km til skolen kan søke om skyss (for 1. trinn gjelder 2 km). Du trenger ikke å søke dersom eleven har mer enn 4 km til skolen, siden disse elevene har krav på skoleskyss og samme søknaden gjelder for flere år.

Det må sendes søknad hvert år, så sant eleven ikke har fått innvilget skyss for flere skoleår om gangen.

Søknadsskjema kan lastes ned fra fra nettsiden til Innlandstrafikk eller be om skjema fra skolen.

SFO og fritidsaktiviteter

Skyss til og fra SFO er ikke skolekyss. Skyss til og fra fritidsaktiviteter er heller ikke å regne som skoleskyss. Kommunen eller Innlandsrafikk har ikke ansvar for denne skyssen. Det er ikke avsatt plass i bussene til denne skyssen.

Mistet eller ødelagt busskort

Innlandstrafikk har bestemt at det skal kreves gebyr pålydende kr. 100,- når skysskortet er mistet eller ødelagt. Erstatning kreves bare av elever som går på 5.–10. trinn. Faktura vil bli sendt fra kommunen.

Ved vanlig slitasje fås nytt busskort uten kostnad, mot at gammelt kort leveres inn.

Kontroll av busskort

Elever som har busskort (skysskort) skal alltid få være med bussen til skolen til ordinære start- og sluttider. Skysskortet er elevens bevis på at eleven er innvilget fri skoleskyss. Dersom kortet ikke virker, skal sjåføren gi beskjed til eleven. Skolen skriver ut et midlertidig skyssbevis om eleven kan bruke inntil kortet er rettet eller nytt kort er utlevert fra Innlandstrafikk.

Sjåføren kan inndra skysskortet og eleven kan nektes adgang på buss når skysskortet er sperret. Sperret kort betyr ofte at det ikke er søkt om skoleskyss (farlig skolevei) eller at eleven benytter et gammelt kort.

Gjenglemt busskort

Det skrives ut skyssbevis som gjelder 1 dag slik at eleven kommer seg hjem. Det skrives ikke ut nytt skyssbevis påfølgende dag. Da må det meldes at kortet er mistet.

Refleksvest

Vi oppfordrer elevene til å benytte refleksvest til og fra og ved opphold på bussholdeplass.