Den nye organisasjonsstrukturen ble innført fra 1. oktober 2020. Grue kommune gikk fra en tidligere 3-nivå modell med kommunalsjefer og 13 enheter, til en 2-nivå modell uten kommunalsjefer og med bare 6 enheter.

Den nye organiseringen speiler at vi er en liten kommune, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård. Han sier videre at endringen har påvirket noen ledere og medarbeidere i større grad enn andre, og at hver enkelt har blitt ivaretatt så godt som mulig.

Lederteamet i Grue kommune består nå av 10 personer. Kommunedirektøren leder et team med 6 enhetsledere og tre avdelingssjefer innen økonomi, utvikling og HR.

Målet med prosessen har vært at å komme fram til en ressurseffektiv, helhetlig og handlekraftig organisering med gode strukturer som hjelper organisasjonen til å nå sine mål.

Mange involvert i prosessen

Gjennomgangen av den administrative organiseringen kom som en følge av at kommunestyret endret politisk organisering høsten 2019. Arbeidet med organisasjonsendringene har vært forankret med behandling av forhenværende enhetsledere, hovedtillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.

Alle ansatte har fått informasjon underveis i kartleggingen og de har hatt mulighet til å komme med innspill direkte eller gjennom tillitsvalgte. Flere modeller og ulike løsninger har vært vurdert underveis i prosessen. I slutten av februar ble tre ulike modeller for mulig framtidig organisasjonskart sendt på høring internt i organisasjonen. Den endelige, administrative organiseringen ble besluttet i juni etter både administrativ og politisk behandling.

Et viktig perspektiv underveis har vært å ta utgangspunkt i brukerne. Vi har åpnet for frie diskusjoner hvor vi i liten grad har hengt oss opp i tidligere strukturer. Organiseringen som nå er vedtatt er i tråd med de faktiske behovene og tjenestene som vi tilbyr, sier Mikkelsgård.

Krevende økonomisk situasjon

Grue kommune står i en krevende økonomisk situasjon. Omorganiseringen er et grep for å unngå merforbruk i 2020 og framtidige år. Ledelsen innførte både stillingsog innkjøpsstopp før sommeren og har arbeidet intenst med innsparingsplaner for å bedre situasjonen innen utgangen av året. Som en del av budsjettprosessen, er kommunen nå i gang med omstillingstiltak også for 2021 og videre.
Jeg har tro på at vi i løpet av de nærmeste årene kan snu situasjonen og skape både ro og handlingsrom for utvikling framover, men ser at det vil kreve mye av oss alle i tiden framover, sier Mikkelsgård.

ledereFra venstre: Tommy Seigerud (Oppvekst), Hege N. Sjaatil (Hjemmebaserte tjenester), Mona B. Breisjøberg (Sykehjem), Bent Sigbjørn Sæther (Samfunn), Jan Atle Thorvaldsen (NAV Grue), Marianne Moland (Tilrettelagte tjenester), Ole Frode Mikkelsgård (kommunedirektør), Erik O. Møller (Utviklingsavdelingen), Knut Henriksen (Økonomiavdelingen) og Ellinor Bjerke (HR-avdelingen). 

Kontaktinformasjon til administrativ ledelse finner du her