Her finner dere informasjon om værsituasjonen:

 • Informasjon om uværet på varsom.no.
 • Følge med på situasjonen der du er på varsom.no.
 • Følg med på værradar og værvarsel på yr.no.
 • Forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.
 • Råd fra Statsforvalteren for hvordan å sikre deg og verdiene dine best mulig mot uværet

Generelle råd til våre innbyggere:

 • Vær varsom, og begrens ferdsel rundt bekker og vassdrag med høy vannføring.
 • Vær klar over at fremkommelighet kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel.
 • Unødvendig ferdsel bør unngås
 • Det vurderes av NVE en stor fare knyttet til skade eller alvorlige hendelser på vei og annen infrastruktur.

Råd fra kommuneoverlegen om kontroll av private vannkilder:
Mye nedbør kan føre til dårlig drikkevann. I forbindelse med økt nedbør som følge av ekstremværet kalt "Hans", kan det være fornuftig for de med private vannkilder å kontrollere vannet i en stund fremover. For de som har kommunalt drikkevann, vil vannverket kontrollere vannkvaliteten.
 
Det kan være fornuftig å se ned i brønnen, at det ikke ligger eksempelvis dyreavføring, døde smådyr eller andre ting som ikke skal være i brønnen eller i området rundt vannkilden. Man bør se om vannet ser grumsete ut, eller om det er avvikende lukt på vannet. Alt som avviker fra normalen, kan være et tegn på at noe er galt. Hvis vannet har endret smak, lukt og / eller farge, bør man vurdere å koke vannet. Det kan være lurt å sende inn en vannprøve for å sjekke vannkvaliteten.

For mer informasjon om vannkilder, se https://www.fhi.no/kl/drikkevann

Informasjon fra Mattilsynet:
Mattilsynet følger situasjonen rundt ekstremværet Hans, og står klare til å bistå innen våre forvaltningsområder.
Som alltid, er det dyre-eier eller bedrifts-eiers ansvar å sørge for dyrevelferd, god vannkvalitet, matsikkerhet og så videre, men vi står parat til å gi råd og vurderinger angående utforutsette situasjoner med mer.
Alle våre avdelinger er i normal drift og klare til å bidra. Ta derfor kontakt med oss ved behov.

Ingrid Elisabeth Bjerke
avdelingssjef
Mattilsynet,Glåmdal og Østerdal
Telefon: 22 77 92 72 / 952 23 943

DSB sin informasjonsside - Sikker hverdag
DSB har laget en informasjonsside på sikkerhverdag.no om å vende hjem etter flom som kan være nyttig for personer som vender hjem om dagen. SFIN vil legge ut denne på våre nettsider, men det er fint om dere også vurdere om dere også skal legge ut den på deres egne nettsider. Informasjonssiden finner dere her -  https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/var-og-natur/hvis-hjemmet-ditt-rammes-av-flom/.

Landbruksdirektoratet og naturskadeerstatning
Individer, selskaper, vei-foreninger, grupper, de som leier land, tomtefester og andre berettigede kan sende inn søknad om erstatning. Søknader skal innsendes til Landbruksdirektoratet innen tre måneder fra skadetidspunktet. For mer informasjon, sjekk nettsidene til naturskadeordningen og Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon om dette, klikk her for å gå til Landbruksdirektoratet sine sider.

Statsforvalteren
Statsforvalteren har lagt ut infotrmasjon knyttet til oppryddingen etter uværet "Hans", når det gjelder støtteordninger og veiledning. Følg denne lenken for å lese mer.

Hendelser i Grue som følge av situasjonen (løpende oppdatert):

 • Mandag formiddag: Grue kommune sendte ut varsel på SMS ang. situasjonen.
 • Mandag ettermiddag: Statsforvalterne og Politiet sender ut nødvarsling til de i påvirkede områder.
 • Onsdag kl. 12.00: Grue kommune hadde møte i kriseledelsen grunnet situasjonen med kraftverket på Braskreidfoss. Kriseledelsen er i løpende kontakt med Statsforvalter og Politiet omkring håndteringen av situasjonen. Våler kommune har startet evakuering av utsatte innbyggere, men det vurderes pr. nå at det ikke er overhengende fare for brist i kraftverket ved Braskreidfoss. Det vurderes pr. nå ikke som nødvendig å evakuere innbyggere i Grue kommune.
 • Onsdag kl. 13.15: Politiet opplyser at det ennå ikke er aktuelt å sprenge demlingen ved Braskereidfoss. Kommunedirektøren i Grue har sendt melding til Våler kommune, og spurt om de trenger bistand. Pr. nå forventes flomvivå ved Grue kommune til å være tilsvarende 2018-nivå, men dette er under fortløpende vurdering. Vi ber alle være oppmerksom på brå endringer i vannstand, og unngå å oppholde seg i nærheten av Glomma og annen stor vannføring.
 • Onsdag kl. 14.30: Det er gitt beskjed til GIVAS om å sende ut innbyggervarsel på SMS. Følgende vil stå i dette varselet: "På grunn situasjonen knyttet til ekstremværet «Hans», og situasjonen på kraftstasjonen på Braskereidfoss, er det nå risiko for betydelige vannmengder i Glomma. Et eventuelt dambrudd på kraftstasjonen vil kunne utløse en bruddbølge som i all hovedsak vil avta lenge før den når Grue kommune. Vi ber uansett alle være oppmerksomme på brå endringer i vannstanden, og unngå å oppholde seg i nærheten av Glomma de nærmeste dagene. Hilsen Kriseledelsen - Grue kommune".
 • Onsdag kl. 15.20: Politiet har nylig informert om at det er lekkasje på siden av demningene og at Hafslund nå vurderer demningen som usikker.
 • Onsdag kl. 15.40: Grue kommune har nå iverksatt vaktordning på verkene rundt Kirkenær.
 • Onsdag kl. 16.35: NRK melder at deler av brua på Braskereidfoss nå har kolapset.
 • Onsdag kl. 18.14: NVE bekrefter i møtet med Statsforvalter og berørte kommuner, at dambruddbølgen fra Braskereidfoss, ikke representerer noen trussel for verkene i Grue kommune. Det anslås at flomtoppen den neste tiden ikke vil overgå flommen i 2018. Grue kommune har allikevel tatt kontakt med entreprenør, og har anleggsmaskiner i beredskap. Kriseledelsen i Grue kommune vurdere fortløpende situasjonen.
 • Torsdag kl. 08.10: Etter meldinger mottatt fra høyere opp i Glomma-vassdraget, kan Grue kommune forvente seg en flomtopp mot slutten av torsdag. Dette dersom det ikke kommer nye større nedbørsmengder. Det forventes av flomtoppen ikke skal overstige nivået fra 2018. Vannføringen har økt en del fra i går, så det regnes fortsatt som risikabelt å ferdes langs vassdraget.
 • Fredag kl. 08.10: Glomma var i dag 07.30 på 152,60 meter. Dette er en nedgang fra 152,76 meter kl 16:00 i går. Det kan derfor virke som flomtoppen snudde rett under nivået fra 2018. Vi følger fortsatt situasjonen nøye gjennom helgen, og vil befare verkene jevnlig. Det forventes at flommen gradvis blir mindre, men at det fortsatt vil være høy vannføring i dagene som kommer.
 • Mandag (14/8) kl. 12:04: Varsel om jord- og flomskredfare er nå på grønt nivå, for sentrale områder i Grue, men det fortsatt stor vannføring.

Risikobilde for Grue kommune (løpende oppdatert):

 • Følge vannstanden, både i sideelver og i Glomma.
 • Følg nøye med på stikkrenner og grøfter.
 • Vær bevist på at vannet fort kan skifte retning og ta nye løp.
 • Vi ber opptre med aktsomhet, og unngå å oppholde seg i nærheten av Glomma de nærmeste dagene.

Kontakt-informasjon:

Dersom du har informasjon, knyttet til denne situasjonen som kan være av allmenn interesse, kontakt Grue kommune på telefon 62 94 20 10 (Teknisk Vakttelefon). Ved fare for liv og helse, kontakt nødetatene på 110, 112 eller 113.

English:

Extremely heavy rain is expected in parts of South Norway. Take precautions and follow the advice from emergency authorities! Carefully consider whether the journey is necessary. Information in English: https://www.yr.no/en/extreme/hans