Utredningen er klar

Ordfører Ola Cato Lie (Våler), ordfører Kari Heggelund (Åsnes) og ordfører Rune Grenberg (Grue) vil styrke fagmiljøene i kommunene og tilby enda bedre tjenester til publikumKommunestyret vedtok i sak 061/20 å gjennomføre en utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner (også kalt VÅG-prosjektet). Vedlagt er rapport fra utredningen, gjennomført i samarbeid med Telemarksforskning og med støtte fra Fylkesmannen.

Samtidig vedtok også kommunestyret å parallelt vurdere mulighetene for regionalt samarbeid. Det ble imidlertid ikke igangsatt noen tilsvarende regional utredning med støtte fra Fylkesmannen. Derimot arbeides det i fagnettverk for å styrke det regionale samarbeidet. Det føres også samtaler om et eget prosjekt vedrørende styrket samarbeid på landbruk. Det vil bli tatt opp i regionale samarbeidsfora om det kan være aktuelt å utrede ytterligere regionalt samarbeid om de aktuelle tjenestene.

Når dette er gjort, vil saken bli vurdert administrativt og deretter lagt fram for politisk behandling. Det forventes at dette skjer i løpet av våren 2021.

Du kan lese den endelige utredningen her (PDF, 2MB)

Foranledning

Kommunale oppgaver blir ikke færre i små kommuner. Kommunene Våler, Åsnes og Grue har noen felles utfordringer og kan ha interesse av å samarbeide på enda flere områder enn i dag. 

Ved å samle tjenesteområder på tvers av kommunegrensene kan vi styrke fagmiljøene og vi blir mindre sårbare. Gevinsten kan vi ta ut gjennom å tilby bedre tjenester, sier ordfører Rune Grenberg i Grue kommune. 

Flere fagmiljø har vært vurdert

Flere av tjenestene det har vært sett nærmere på, er «usynlige» støttefunksjoner som innbyggerne ikke alltid legger merke til. Det er likevel viktig å styrke disse oppgavene slik at innbyggerne får kvalitet i alle ledd.

Tjenestene som har vært vurdert for økt samarbeid, er: arkiv, lønn/HR/personal, øknomi/regnskap, landbruk og tekniske tjenester. 

Vertskommune og flere arbeidsmiljø

Kommunene vil samle tjenesteområde og fagmiljø i en vertskommune, men samtidig tilby fleksibilitet for ansatte og innbyggere. For eksempel kan et fagmiljø være lokalisert i Våler, men de ansatte kan ha arbeidsplasser både i Åsnes og Grue og være tilgjengelig for publikum i alle tre kommunene.

Siden det er snakk om flere områder, vil alle kommunene bli vertskommune for én eller flere tjenester, forklarer ordfører Kari Heggelund i Åsnes kommune. Et slikt samarbeid mellom kommunene som allerede har eksistert i mange år, er Solør barnevernstjeneste som Åsnes er vertskommune for. Åsnes og Våler kommuner samarbeider også om felles landbrukskontor.

I praksis er det tenkt at ansatte vil flytte arbeidsforholdet sitt fra en kommune til en annen. Det kan likevel være mulig å beholde et kontor på sin nåværende arbeidsplass, eller arbeide noe fra hjemmekontor. 

Den siste tiden har lært oss at mye samarbeid og oppgaveløsning kan foregå digitalt, og det gir muligheter for fleksibilitet, sier ordfører Ola Cato Lie i Våler kommune.

Utredning i arbeidsgrupper

Prosjektet har fått navnet «VÅG» og mandatet er gitt i form av kommunestyrevedtak i kommunene. Styringsgruppen for prosjektet består av ordførere, kommunedirektører og hovedtillitsvalgte fra de tre kommunene. Det er samtidig etablert arbeidsgrupper som skal se på hvilke gevinster et eventuelt samarbeid kan gi.

Arbeidsgruppene startet arbeidet i uke 38. Kommunestyrene i kommunene skal behandle utredningene i løpet av desember 2020.

Samarbeid uten oppsigelser

Det vil ikke bli oppsigelser som følge av prosessen.

Vi vil fortsatt ha behov for alle de ansatte og ingen trenger å frykte oppsigelser som følge av denne prosessen. Hensikten med å samle fagmiljøene er å styrke kompetansen og gjøre oss enda bedre, sier Grenberg. 

Vi ønsker å utvikle gode arbeidsplasser slik at det vil være attraktivt å søke seg til oss den dagen vi har ledige stillinger, sier Heggelund.

Utredning

tre-komunevåpenDu kan lese den endelige utredningen her

Prosjektplaner

All informasjon om prosjektet og utredningene vil være åpent tilgjengelig på våre nettsider gjennom hele prosjektperioden. 

Møtereferater

Styringsgruppen

Arbeidsgrupper

Tekniske tjenester

Arkiv

Landbruk

Personal/HR/lønn

 

Arbeidsgruppene består av følgende deltagere:

Arbeidsgruppene består av følgende deltagere:
Grupper/kommuneVålerÅsnesGrue
LandbrukAnne Kristine RossebøNils LindebergSiv Thorshaug (Leder), Steinar Ausland
Økonomi/regnskapReidun Vie (Leder)Anita Tugaard LøvbækKnut Henriksen, Berit Gjedtjernet
Personal/HR/LønnJacob Aleksander Henriksen Vik, Grete Kullerud Østby (TV)Even Langseth BergEllinor Bjerke (Leder)
Tekniske tjenesterMarit EkebergOtto Langmoen, Marius SkymoenBent Sigbjørn Sæther, Johny Solvang
ArkivFinn David NilsenArnfinn Tørrisen, Marte Kravdal (TV)Astrid Henriette Østgaard (Leder)

Utredningsinnhold

  1. Avklare gjensidige forventninger
  2. Gjennomføre en SWOT-analyse
  3. Kartlegge status i dag (årsverk, oppgaver, kostnader, IKT-løsninger mm)
  4. Hva sikrer kvalitet og hindrer sårbarhet på en god kvalitetsmessig måte, som også er kostnadseffektiv
  5. Sammenligning med andre
  6. Hva er hindringer og mulige fallgruver
  7. Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger