Riksvei 2 gjennom Grue kommune skal få seg et ansiktsløft. Det dreier seg om en strekning på ca. 1 400 meter som trafikkeres av 3550 biler i døgnet. 

Tryggere vei for myke trafikanter

Formålet med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter. Når prosjektet er ferdig i desember 2020 er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Grinder til Kirkenær.

I tillegg skal rv. 2 breddeutvides og bygges om i ytterkurvene utenfor gang- og sykkelveien. På flere av eiendommene langs strekningen skal det i tillegg bygges støyskjermer.

Korona-midler

Anbudskonkurransen ble lyst ut i midten av mars, og Åmot-firmaet John Galten skal stå for jobben. De var ifølge Statens vegvesen laveste tilbyder. Kostnaden er på drøye 25 millioner, hvorav 10 millioner er finansiert gjennom de såkalte koronamidlene fra regjeringen som ble vedtatt ved påsketider.

Ett kjørefelt vil til enhver tid være åpen i byggeperioden, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.