Oppdatering 09:03 - 14.05.2024
Situasjonen rundt dieselutslippet ved Gardsjøen blir nå håndtert på en god måte, takket være innsats fra flere aktører. Forsikringsselskapet til grunneier har engasjert Geo247 og spesialist for å lage en rapport for videre arbeid. 13. mai ble det avholdt en befaring på stedet hvor både representanter fra Grue kommune og brannvesenet deltok. Den nedgravde tanken, som var kilden til utslippet, er nå gravd opp og videre tiltak avventer nevnte rapport. Alle pålegg som er gitt av kommunen er til nå fulgt opp av grunneier.

Oppdatering 16:04 - 27.04.2024
Brannvesenet har lagt ut ytterligere absorberende lenser i Gardsjøen, da det er observert at noe forurensning har lekket ut i Glomma. Grunneier, som har vært ansvarlig for utslippet, har lørdag fått pålegg fra kommunen om tiltak knyttet til utslippet. Grunneier har videre bekreftet ovenfor kommunen at disse tiltak er iverksatt. Kommunen er i løpende dialog med relevante myndigheter, og arbeider nå med å få på plass en fagkyndig vurdering av situasjonen.

Oppdatering 15:47 - 26.04.2024
Kommunen som forurensningsmyndighet følger løpende opp dette videre med relevante myndigheter og grunneier for å begrense skade. Det har vært kontakt mellom kommunen og Kystverket med tanke på utskifting av forurenset masse.

Oppdatering 13:28 - 26.04.2024
Etter nærmere undersøkelser er det grunn til å tro at utslippet er vesentlig mindre enn først antatt. Lekkasjen skal være fra en drivstofftank som ble sanert i 2023, og så mengden av forurensing vurderes nå til  å kunne være begrenset. Det arbeides fortløpende med kartlegging.

Opprinnelig artikkel:

Utslippet, som nå er under kontroll, stammer fra en lekkasje i en tank på en lokal gård. Foreløpig anslått mengde diesel i utslippet er mellom 500 og 1000 liter.

Umiddelbart etter at utslippet ble oppdaget, mobiliserte brannvesenet raskt og effektivt. De rykket ut med både båt og bil og begynte arbeidet med å legge ut lenser for å forhindre videre spredning av diesel i vannet. Lensene er plassert ved strategiske punkter, blant annet ved Kongshov pumpestasjon og ved utløpet til Kveiabekken, hvor lekkasjen først ble oppdaget.

Grue kommune har informert alle relevante myndigheter og arbeider tett med dem for å håndtere situasjonen med høyeste prioritet. Kommunen understreker alvoret i situasjonen, gitt utslippets plassering i et sårbart naturreservat, og bekrefter at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å beskytte miljøet og dyrelivet i området. Kommunen har også sendt ut nødvarsel på sms til innbyggere i området.

Vi oppfordrer innbyggere og besøkende i nærheten av Gardsjøen til å unngå bruk av vannet og områdene rundt inntil videre. Brannvesenet og kommunen vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og kommunen vil sørge for å holde offentligheten løpende informert om utviklingen.

For ytterligere spørsmål, finnes kontaltinformasjon til kommunen på våre hjemmesider.

Grue kommune takker de raskt reagerende nødetatene og samarbeidspartnerne for deres innsats og fortsetter å følge situasjonen med stor oppmerksomhet. Denne saken blir fortløpende oppdatert med ny informasjon.