All kommunikasjon med skolen og SFO, slik som meldinger og fraværsregistreringer skal skje i et system som heter Visma Flyt Skole. Du kan lese mer om Digital dialog med skolen her

Visma Flyt skole skal brukes til å kommunisere med hjemmet om elevene. Systemet er likevel ikke rigget for å håndtere og informere om detaljer rundt såkalt sensitiv personopplysning (kalt særlige kategorier i personvernloven).

Ikke oppgi detaljopplysninger

Foresatte skal ikke sende inn detaljopplysninger om enkeltelever eller andre, slik som:

 1. Helseopplysninger
 2. Opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 3. Opplysninger om politisk oppfatning
 4. Opplysninger om religion
 5. Opplysninger om filosofisk overbevisning
 6. Opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 7. Genetiske opplysninger
 8. Biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen
 9. Opplysninger om seksuelle forhold
 10. Opplysninger om seksuell legning
 11. Opplysninger om straffedommer
 12. Opplysninger om lovovertredelser

Under melding om sykdom og fravær eller permisjonssøknader så skal foresatte ikke gi detaljer om disse punktene. Foresatte kan skrive «syk» i fraværsmeldingen, men ytterligere informasjon skal ikke sendes inn.
 
Under permisjonssøknad som handler om for eksempel politisk deltakelse, feiring av religiøs høytid eller legebehandling over flere dager, så må beskrivelsen og begrunnelsen ettersendes per post eller leveres inn manuelt.

Noen praktiske eksempler

 • Dersom du skal søke om permisjon på grunn av deltakelse i landsmøte for et politisk ungdomsparti, skal du krysse av for "Annet (spesifiser)", men ikke beskrive hvilket parti det gjelder. Dette må ettersendes enten med eleven eller ved at du sender det inn per post.
 • Dersom eleven skal til behandling ved et sykehus krysser du av for dette, men ettersender bekreftelse fra lege eller behandlende sykehus per post eller med eleven.
 • Dersom en elev kan være preget av en sykdom eller tilstand som skolen bør være oppmerksom om på, send melding til skolen om at de må kontakte deg, slik at denne informasjonen gis over telefon.
 • Informasjon om allergier sendes i brevs form enten med eleven eller per post, slik at dette kan registreres i vår digitale elevmappe (som skal håndtere denne type data).

E-post eller annen elektronisk kommunikasjon skal ikke erstatte Visma Flyt Skole. Dette er heller ikke sikre kommunikasjonskanaler som er egnet til å håndtere denne type detaljer.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med skolen eller personvernombudet i kommunen.